GIỚI THIỆU


Khái niệm về Nông nghiệp thông minh ứng phó biến đổi khí hậu (CSA) được FAO đưa ra lần đầu vào năm 2010 và xác định CSA là “Bền vững năng suất, tăng cường khả năng chống chịu, giảm phát thải KNK, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển”. Ở Việt Nam, người nông dân đã và đang áp dụng các mô hình nông nghiệp bảo tồn, sử dụng giống cây trồng có khả năng chống chịu với thời tiết bất thuận, áp dụng hệ thống canh tác truyền thống (VAC, nông lâm kết hợp), hệ thống canh tác tôm-lúa, thủy sản-rừng ngập mặn, SRI v.v đây có thể được coi là CSA.

Trong năm 2016-2017, được sự hỗ trợ của dự án Rừng và Đồng bằng (VFD) các chuyên gia của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tiến hành thu thập, đánh giá tổng hợp các thực hành CSA đang được triển khai trên 7 vùng kinh tế sinh thái nông nghiệp của cả nước, để làm cơ sở cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận, xem xét ra quyết định đầu tư phát triển, nhân rộng các thực hành CSA phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và mục đích kinh doanh của mình.
Xem chi tiết