Danh sách mô hình

Thống kê


Chăn nuôi: 120
Lâm nghiệp: 12
Nông - lâm - thủy sản kết hợp: 50
Thủy sản: 18
Trồng trọt: 738

Bản đồ